دانلود دیکشنری الکترونیک

دانلود کتاب Modern Dictionary of Electronics

Dictionary of Electronics دانلود کتاب Modern Dictionary of Electronics

دانلود کتاب Modern Dictionary of Electronics نوشته Rudolf F. Graf . اين ديکشنري اکثر لغات و اصطلاحات رشته برق را دارا مي باشد . کتاب به صورت PDF بوده و بر اساس حروف الفباي انگليسي قادر به جستجوي واژه مد نظر خود مي باشيد . لازم به ذکر است ديکشنري مذکور انگليسي – انگليسي است .
شماتيک عناصر الکتريکي ، الفباي يوناني ، سيستم SI از ضمايم موجود در کتاب مي باشد .